Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Previous slide
Next slide

Az intézmény bemutatása

Az intézmény neve:                Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Az intézmény címe:                2193, Galgahévíz Széchenyi utca 1.

Az intézmény típusa:              általános iskola

Az intézményvezető neve:      Basa Tünde Erzsébet (igazgato@galgaheviz-rakoczi.hu

Tanulók létszáma:          190 fő

Pedagógusok száma:      17 fő

                 Galgahévíz, Galga-mente egyik legszebb települése. Az itt élő emberek tisztelik az örökül kapott hagyományokat, de ugyanakkor nyitottak az új dolgokra is. A hagyományőrző rendezvényeken az óvoda és az iskola csemetéi is rendszeresen részt vesznek, több civil szervezet mellett. Közben a falun végigtekintve -főként a számtalan pályázatnak köszönhetően-a folyamatos megújulás is megfigyelhető.

          Az iskola épülete a falu központjában, de a kevésbé forgalmas Széchenyi utcában található. Az 1960-ban épült épületet az évek folyamán folyamatosan újították. Legutóbb 2015-ben energetikai fejlesztése történt meg. Az alsó és felső tagozat egy épületben működik, de a szabadidő eltöltésére külön udvar áll a tanulók rendelkezésére. Az 1988-ban épült tornaterem, az iskola udvarán található. Az iskola családias hangulatú, a tanulók viszonylag alacsony létszáma miatt mindenki név szerint ismeri a másikat. A nevelés-oktatás nyugodt, barátságos hangulatban folyik. A szülőkkel napi szintű a kapcsolattartás, minden hónap második hétfőjén pedig fogadóórán várjuk őket. Ez kölcsönös tiszteletet és megbecsülést eredményez.

          A tantestület 17 főből áll. A szakos ellátottság megfelelő, bár kémia-fizika szakos munkatársat sajnos évek óta csak áttanítással tudunk pótolni. Két munkaközösség működik intézményünkben. Alsó tagozatos Munkaközösség, mely alsó tagozaton tanító tanárokat fogja össze. Havonta értekeznek, és minden hónapban színes, tanításon kívüli programokat szerveznek a tanulóknak. Az Felsős Munkaközösség feladata összehangolni az iskolai, illetve a községi ünnepi műsorokat, összehangolni a versenyeket és a pedagógiai munkát egységesíteni . Havonta Tantestületi értekezletet tartunk, ahol megbeszéljük a munkaterv aktuális pontjait, megosztjuk napi tapasztalatainkat.

          Intézményünkben-jelenleg- minden évfolyamon egy osztály működik, 25 fős átlaglétszámmal, amely ideálisnak mondható. Diákjaink közül 5-en SNI-sek, 18-an BTMN-sek. Velük, az osztályfőnökükkel és szaktanáraikkal szorosan együttműködve magasan képzett gyógypedagógus foglakozik a jogszabálynak előírt módon. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink 30%-a, emiatt iskolánk a Kiemelt Figyelmet Érdemlő intézmények között szerepel. .A gyermekvédelmi felelős a Családsegítő Szolgálattal közösen figyelemmel kíséri a nehéz helyzetű, szociálisan elmaradottabb családban élő tanulóinkat. Társadalmi beilleszkedésüket próbáljuk segíteni, tanulási problémáikat korrepetással megoldani. Szabadidős tevékenységeinket úgy szervezzük, hogy azokon mindenki részt tudjon venni, szociális háttere miatt ne kerüljenek hátrányba.

          Munkánkat és a diákok szellemi fejlődését iskolapszichológus támogatja, hetente 5 órában. Pedagógiai asszisztens segíti tanítási órák gördülékenységét.

          Alsó tagozaton az órarendbe beépített korrepetálásra és egyéni fejlesztésre is van lehetőség. Felső tagozaton nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Az előző évek kompetencia felmérései országos átlag közeliek lettek. Végzős diákjainknak lehetőséget biztosítunk felvételi előkészítésre az érintett tantárgyakból.

          Három napközis csoport működik nálunk, 1-2.A.osztályos, 2.B- 3. osztályos és 4-8. osztályos tanulókkal. Itt elkészítik a házi feladataikat és közös szabadidős tevékenységeken vesznek részt. Tanulásukat segíti az iskolai könyvtár, amely több ezer kötettel rendelkezik, és internetelérésre is lehetőségük van.

           Informatikai termünk az év folyamán újult meg, a legmodernebb eszközökkel tanulhatnak a gyerekek. Tantermeinkben digitális táblával felszereltek, használatukról továbbképzéseken kaptak tanáraink felkészítést. Nyelvi laborunkban csoportbontásban tanulják az idegen nyelveket, hangzóanyaggal bővíthetik tudásukat.

          Tornatermünk minden osztály számára biztosítja a mindennapos testneveléshez szükséges keretet, délutáni sportszakkörökön gyógytestnevelés, kézilabda, foci és egyéb mozgásos szabadidő eltöltésre van lehetőségük. A tornaszertár felszereltsége átlagos, folyamatosan próbáljuk fejleszteni. Pedagógiai Programunkban már 15 éve szerepel a néptánc-oktatás, minden évfolyamon kötelező tanóraként van jelen, év végén pedig néptánc bemutatón mutatják be a szülők előtt tudásukat a művelődési házban.

          Délutáni foglakozás keretében zenét is tanulhatnak diákjaink klasszikus és modern hangszereken két zeneiskola keretében.

          Községünk civil szervezeteivel is nagyon jó az együttműködésünk, mindenben számíthatunk rájuk. A helyi rendezvényeken aktívan részt veszünk, nemzeti ünnepeken tanulóink szolgáltatják a színvonalas műsorokat. A Galgahévízi Iskoláért Alapítvány taneszközökkel, tárgyi felszereléssel támogat minket.

          A Római Katolikus Egyházzal szoros együttműködésben dolgozunk, tanulóink 95%-a római katolikus vallású, folyamatosan gyakorolja hitét. A Parókián nyelvi heteket, kirándulásokat szerveznek gyerekeinknek. Emellett az Evangélikus és a Református Egyházzal és hitoktatóinkkal mindennapos a kapcsolatunk.

          Iskolánk életébe falunk minden lakója betekinthet az iskola honlapján és a helyi újságon keresztül.

           Munkatársaimmal együtt elkötelezetten végezzük munkánkat, és mindannyian hivatásunknak tekintjük a tanítást.

Basa Tünde Erzsébet

Elérhetőség

 

Intézményünk fenntartója:

Dunakeszi Tankerületi Központ
Cím: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Telefon: +36 27 795 206
E-mail: dunakeszi@kk.gov.hu
Honlap: https://kk.gov.hu/dunakeszi
Adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem.dunakeszi@kk.gov.hu
Integritás tanácsadó: http://kk.gov.hu/tajekoztato-anyagok45